Small Big House s.r.o.
Zapísaná v OR Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 60824/B
Obchodná 14
Bratislava 811 06
IČO : 44 992 271
DIČ : 2022901122

E-mail :  smallbighouse@gmail.com

smallbighouse@gmail.com
O každej novinke Vás budem informovať
Surovina  - XPS / Styrodur C / Perimeter / PUR bez freónov

Základnou surovinou na výrobu expandovaného (penového) polystyrénu je speňovateľný polystyrén vo forme perál, obsahujúci spravidla 6 - 7 % pentánu ako nadúvadla. Tieto perly sa vyrábajú suspenznou polymerizáciou monoméru styrénu a sú dodávané výrobcom penového polystyrénu v niekoľkých veľkostných skupinách od 0,3 do 2,8 mm, v závislosti na konkrétnej aplikácii. Styrén a pentán sú látky, ktoré sa bežne vyskytujú v prírode- styrén sa dá nájsť aj v rôznych potravinách a pentán sa v prírode vytvára v značných množstvách napríklad v zažívacích systémoch zvierat alebo pri rozklade rastlinného materiálu v dôsledku pôsobenia mikroorganizmov. Obe tieto látky sa vyrábajú na priemyselné použitie z ropy. Expandovaný polystyrén neobsahuje a nikdy neobsahoval látky poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme, ktoré sú známe ako freóny. Podľa normy STN EN 13 163 je expandovaný polystyrén netoxický a inertný, neobsahuje chlorofluorokarbonáty (CFC), hydrochlorofluorokarbonáty (HCFC) ani formaldehydy. Pri zabudovaní výrobkov z EPS nie je potrebné vykonávať žiadne zvláštne opatrenia, pretože tieto výrobky sú netoxické a nedráždivé.
Chovanie XPS pri požiari
Prudký rozvoj výroby a aplikácií XPS si v priebehu krátkej doby vynútil vývoj tzv. samozhášavého polystyrénu, ktorý v porovnaní s pôvodnými ľahko horľavými typmi oveľa viac zodpovedá prísnym požiadavkám na protipožiarnu ochranu budov. Podľa novej európskej normy STN EN 13 501-1 sa stavebné výrobky, t.j. aj XPS dosky klasifikujú do tried podľa reakcie na oheň. Ich klasifikácia sa podľa výsledkov skúšok pohybuje v triedach E, F. Podľa predošlej, už neplatnej, normy STN 73 0862 sa dosky z EPS vyrobené zo suroviny obsahujúcej retardér horenia, zaraďovali do stupňa horľavosti C1 - ťažko horľavé, resp. B - neľahko horľavé.
Biologické chovanie
Expandovaný (penový) polystyrén nevytvára živnú pôdu pre mikroorganizmy. Nehnije, neplesnivie a nepráchnivie. Pri silnom znečistení sa mikroorganizmy môžu usadiť za zvláštnych podmienok v týchto nečistotách. XPS pri tom slúži len ako nositeľ a vôbec sa nepodieľa na biologickom procese. Expandovaný (penový) polystyrén nepoškodzujú ani pôdne baktérie. Nechránený polystyrén môže byť príležitostne ohlodaný a poškodený zvieratami. Preto sa musí zabezpečiť jeho mechanická ochrana obložením, alebo iným spôsobom. Expandovaný (penový) polystyrén nepoškodzuje životné prostredie a neznečisťuje vodu. Pri dodržiavaní príslušných miestnych predpisov sa môže deponovať spoločne s domovým odpadom, alebo sa môže spaľovať v spaľovniach odpadov. Ďalšie podrobnosti o životnom cykle XPS sú uvedené v publikácii „XPS a životné prostredie". Hygienická nezávadnosť polystyrénu pre exteriérové a interiérové izolácie jasne vyplýva zo skutočnosti, že sa z rovnakého materiálu bežne vyrábajú aj obaly na potraviny.
Styrodur C
Styrodur C je mimoriadne trvdý, zelený extrudovaný polystyrén od BASF, ktorý je vyrábaný z polystyrénového granulátu fyzikálnou zmenou formy, tzv. extrudovaním. Styrodur C neobsahuje žiadne freóny. Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, rozmanitosť typov, rozličná pevnosť v tlaku a vyhotovenie hrán, robia zo styroduru C nepostrádateľný materiál v pozemnom, podzemnom i dopravnom stavebníctve.
Vysoká pevnosť v tlaku
Styrodur C je charakteristický vysokou pevnosťou v tlaku - až do 700kPa podľa typu pri 10% stlačení.
Nenasiakavosť
Nasiakavosť po 28 dňoch pri zmenách teploty sa pohybuje na úrovni iba 0,1 až 0,5% objemu podľa normy DIN53134.
Konkrétny príspevok spoločnosti BASF k ochrane životného prostredia
BASF, ako najväčšia chemická spoločnosť na svete, zaujíma vo výskume a vývoji ekologicky šetrných izolačných riešení špičkové miesto. BASF bola prvou a do dnešných dní zostáva jedinou spoločnosťou, ktorá z vlastnej iniciatívy ponúka izolačné dosky XPS bez obsahu freónov - FCKW, HFCKW a HFKW. Ako bunečný plyn obsahuje vzduch. Jednoducho vzduch - ekologicky šetrný.

Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one